Statut Stowarzyszenia YoWo Poland

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie YoWo Poland”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Bielawa. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym.

§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na warunkach określonych w ich statutach lub regulaminach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

II. CELE  STOWARZYSZENIA  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

§6
Celami Stowarzyszenia są: 

 1. Promocja idei wolontariatu i aktywnej postawy w społeczeństwie jako formy edukacji i rozwoju uczestników projektów, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi.
 2. Organizacja wszelkich form współpracy międzynarodowej, które mogą przyczynić się do rozwoju i upowszechniania idei wolontariatu i edukacyjnych i społecznych projektów międzynarodowych.
 3. Umożliwianie młodzieży polskiej uczestnictwa w międzynarodowych projektach promujących ideę wolontariatu, aktywnej postawy obywatelskiej, aktywności społecznej i edukacji pozaformalnej zarówno w RP, jak i w innych państwach.
 4. Wspieranie inicjatyw i działań, których celem jest rozwój współpracy, solidarności i porozumienia pomiędzy osobami i organizacjami pochodzącymi z różnych państw lub kultur.
 5. Wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej i rozwoju młodych ludzi.
 6. Umożliwianie nawiązywania kontaktów zawodowych i osobistych pomiędzy młodymi ludźmi z różnych państw lub kultur.
 7. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla twórczego dialogu społecznego, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy społecznej z młodymi ludźmi, poszerzania horyzontów i umożliwiania rozwoju osobistego i zawodowego.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie międzynarodowych projektów: 
   1. krótko-, średnio- i długoterminowych form wolontariatu dla uczestników z kraju i z zagranicy, w kraju i za granicą,
   2. międzynarodowych wymian młodzieżowych dla uczestników z kraju i z zagranicy, w kraju i za granicą,
   3. seminariów, konferencji i podróży studyjnych, dla uczestników z kraju i z zagranicy, w kraju i za granicą.
 2. Opracowywanie i publikowanie informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w programach, projektach i inicjatywach społecznych.
 3. Upowszechnianie wiedzy o idei wolontariatu, projektach międzynarodowych i edukacji pozaformalnej.
 4. Przeprowadzanie lokalnych działań promujących ideę wolontariatu i aktywnej postawy w społeczeństwie.
 5. Organizacja twórczych warsztatów i projektów edukacyjnych.
 6. Szkolenie osób, które chcą wesprzeć cele lub działania Stowarzyszenia.
 7. Organizacja wyżej wymienionych form międzynarodowej wymiany uczestników z różnych krajów poprzez tworzenie warunków formalno-prawnych dla realizacji takich projektów w wyniku zawierania umów i porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnej misji.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i jest zainteresowana celami i działaniami Stowarzyszenia.
3. Przewiduje się możliwość dołączenia do Stowarzyszenia osób z obywatelstwem innym niż polskie.

§9
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu, zebraniach ogólnych, wykładach, projektach, zjazdach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia,
 3. przedstawiania kandydatów do władz Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§10
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek w wysokości uchwalonej przez Zarząd, chyba że są zwolnieni z ich opłacania w określonych przez Zarząd okolicznościach.

§11
Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składek przez okres sześciu miesięcy za poprzedni rok kalendarzowy,
 3. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu notorycznego braku udziału w działalności Stowarzyszenia,
 5. wykluczenia prawomocną uchwałą Zarządu; od uchwały Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie miesięcznym,
 6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 7. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów podczas Walnego Zebrania.

V. WALNE ZEBRANIE

§13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne:
  a. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
  b. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§15
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

VI. ZARZĄD

§16

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, sekretarza i skarbnika.

§17
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania,
 5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 6. opracowanie programu działalności Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji  krajowych i zagranicznych,
 9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§18

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności trzech członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa Stowarzyszenia.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie ewentualnych wyjaśnień,
 3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§21

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze: składek członkowskich, dotacji, spadków, darowizn, zapisów oraz wpływów z działalności gospodarczej wg. zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub pozostać w rękach skarbnika.
 4. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: prezes jednoosobowo lub skarbnik i członek Zarządu – występując łącznie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.